Charakteristika školy

Naše mateřská škola je postavena ve velmi vyhledávané lokalitě téměř ve středu města Liberce, v místě kde se prolíná stará zástavba a panelové domy. V budově původně byly jesle. Mateřská škola je trojtřídní, byla založena několika pedagogy v roce 1991 za velkého přispění rodičů. Je zaměřena na estetickou a mravní výchovu. Zřizovací listinou z roku 1994 byla zřízena samostatná příspěvková organizace Mateřská škola "Srdíčko", Liberec. Tato listina byla nahrazena 1.1.2003, kdy se zřizovatelem stalo Statutární město Liberec a kapacita byla stanovena na 73 dětí a jídelna školy na 100 strávníků. Veškerá činnost směřuje k vytvoření příjemné atmosféry, aby bylo dítě uchráněno násilného přechodu z domova do předškolního zařízení. Jde o to, aby činnosti probíhaly přirozeně na základě kladných citových vazeb mezi personálem, dětmi a rodiči. V duchu spolupráce se Společenstvím rodičů je rozvíjena individualita dítěte po všech stránkách. Společenství rodičů bylo zaregistrováno 3.12.1991 Ministerstvem vnitra České republiky a registrací k 21.2.2019 u Krajského soudu v Ústí nad Labem - pobočce Liberec bylo změněno na Společenství rodičů a přátel MŠ "Srdíčko", Liberec, z.s. Jedním ze specifik tohoto sdružení je možnost částečně ovlivňovat činnost mateřské školy kolegiem. Skládá se vždy z lichého počtu členů a to z:

 • vedoucí kolegia ( ředitel)
 • pedagogický personál
 • provozní personál
 • zástupci rady Společenství rodičů
 • zástupci za jednotlivé pokoje

Ostatní podrobnosti o činnosti Společenství rodičů jsou přiložena v jejich stanovách.

První roky života mají pro děti velký význam. Všechny podněty z okolí i to co prožije, jistě jednou, i když mnohem později použije a zhodnotí.

Nejvíce nás všechny potěší, když se do mateřské školy děti vracejí i v dalších letech, přijdou se pochlubit svými výbornými výsledky, účastní se společných akcí a my tak máme možnost sledovat jejich další vývoj. Za mnoho let naší praxe víme, že jednotlivé činnosti s dětmi nelze oddělovat, ale je nutné je vzájemně propojovat a tak působit na celou osobnost dítěte.

Nejlépe se dítě učí na základě vlastní prožité zkušenosti a v naší mateřské škole jsou mu tyto v bohaté míře nabízeny. Děti se zde pohybují ve velice podnětném prostředí.

Cílem všech zaměstnanců je vytvoření klidného prostředí s přihlédnutím k rozvoji osobnosti dítěte se zaměřením na rozvoj jeho individuality. Vedení je volné, demokratické, podporující sebeuvědomění a sebedůvěru dítěte ve své schopnosti a dovednosti, nebát se říci svůj názor a také možnost experimentovat i v dosud pro něj neznámých oblastech her a činností.

Dětem předkládáme činnosti z oblastí poznávání světa, společnosti a sebe sama, rozvíjející jejich schopnosti a dovednosti.

Výchovně vzdělávací práce vychází z měsíčních, integrovaných bloků, které jsou dále rozpracovány do tematických okruhů, které je možno doplňovat, obměňovat podle situace. Součástí plánování jsou pracovní a metodické listy, které procvičují znalosti, dovednosti a grafomotorické schopnosti dětí. Všechny tyto materiály kladou důraz na celkový rozvoj osobnosti dítěte a staví do popředí rozvoj individuality dítěte.

Plánujeme pro děti mnoho aktivit pro zábavu i rozvoj znalostí, které mohou uplatnit i v dalším životě. V průběhu celého školního roku s dětmi navštěvujeme výstavy, filmová a divadelní představení, pořádáme polodenní i celodenní výlety, setkání s rodiči a dětmi, víkendové akce a další. Prioritou všech zaměstnanců mateřské školy je spokojenost, příjemná atmosféra a prostředí stimulující děti k poznávání a aktivnímu prožívání všech činností v naší mateřské škole.

V MŠ jsou výrazy v rodinném prostředí neznámé (třída) nahrazeny pojmy:

Třída: pokoj červený, modrý, žlutý

 • děti v srdíčkách jsou v heterogenních skupinách
 • MŠ úzce navazuje na výchovu v rodině, na základě maximální důvěry a spolupráce s rodiči. Děti jsou do tříd přijímány během celého roku. Adaptace dítěte probíhá pozvolna, (zvykací režim) a to vždy po dohodě s pedagogem.
 • v MŠ je dětem umožněn ( se souhlasem službu konajících pedagogů ) pobyt ve všech pokojích dle zájmu a výběru dítěte. Pokoje jsou barevně odlišeny.

Přízemí

 • žlutý pokoj
 • tělocvična
 • hospodářská část ( kuchyň, sklady, prádelna, mandlovna, kancelář ředitelky, kancelář hospodářky, pec na vypalování keramiky)
 • šatny
 • toalety, umývárna, lehárna

1.Patro

 • modrý pokoj
 • pokoj pro společné stravování
 • fialový pokoj - společenský pokoj
 • červený pokoj
 • umývárny, toalety, lehárny

Pedagogický kolektiv je složen ze šesti pedagogů, z nichž každý je specializován na určitou výchovnou složku, metodicky ji zpracovává a vede řízenou činnost za pomoci a účasti ostatních.

 • dětem je umožněno zapojit se do zájmových aktivit, které vede p.učitelka.
 • s MŠ spolupracují externí pracovníci - psycholog, logoped, speciální pedagog, psychoterapeut, stomatolog, ortoped, rehabilitační sestra, advokát a další
 • péči o handicapované děti zajišťují pedagogové ve spolupráci s odborníky a rodiči

Během celého roku jsou organizovány společné oslavy s rodiči dětí (Vánoce, Velikonoce, vynášení Moreny, výlety, sportovní odpoledne, keramika, čarodějnice, Pohádkový bál, podvečerní setkání, víkendové akce a pobytové zájezdy).

Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!