Úřední hodiny

Paní hospodářka:
Pondělí - pátek: 9,00 - 15:30 hod. - po dohodě kdykoli


Paní ředitelka:
vždy po dohodě možné konzultační hodiny


Všechny p. učitelky Vám nabízejí možnost hovořit o dětech, jejich problémech, případně máme možnost přizvat k debatě dětského psychologa, spec. pedagoga, právníka...

Postup při vyřizování stížností, oznámení, podnětů:

Zákon 500/2004Sb., správní řád §175

 • přijímá ředitel školy každý pracovní den v obvyklé pracovní době
 • o každé stížnosti musí být pořízen písemný záznam
 • stížnost musí být vyřízena nejdéle do 60 dnů ode dne, kdy byla doručena
 • o vyřízení stížnosti musí být stěžovatel v této lhůtě vyrozuměn
 • stanovenou lhůtu lze překročit jen tehdy, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné k vyřízení žádosti

Postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace:

 • žádost o poskytnutí informace se podává ústně nebo písemně, a to i prostřednictvím telekomunikačního zařízení
 • není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 • sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace podle § 6 odst. 2, se považuje za nové podání žádosti
 • žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
 • z podání musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určeno a kdo jej činí
 • anonymní žádosti se nevyřizují

Povinný subjekt posoudí obsah žádosti a:

 • v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, rozhodne o odmítnutí žádosti
 • v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do tří dnů žadateli
 • poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od přijetí podání a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích
 • o postupu při poskytování informace se pořídí záznam
 • lhůtu o poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o 10 dní, žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace
 • dle zákona nesmí být vydány informace, které vypovídají o osobnosti a soukromí fyzické osoby, jsou označeny za obchodní tajemství nebo se týkají probíhajícího trestního řízení
 • pokud povinný subjekt žádosti, byť jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, s výjimkou případů, kdy se žádost odloží
 • jestliže ve lhůtě pro vyřízení žádosti nebyla informace poskytnuta či nebylo vydáno rozhodnutí, má se za to, že poskytnutí informace bylo odepřeno.
 • proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy uplynula lhůta pro vyřízení žádosti.
 • rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou žadatele

Sazebník úhrad za poskytnutí informací: (sazebník stanovit dle podmínek školy - dále uvádíme příklad sazebníku)

Písemné žádosti:

Způsob vybírání úhrad: (jsou zde uvedeny příklady, jak tato situace může být upravena, záleží na vašich podmínkách, jak si toto stanovíte u vás ve škole)

 • při vyžádání požadované informace "na počkání" je žadatel povinen uhradit náklady hotově před vydáním požadované informace v pokladně školy podle výše uvedeného sazebníku.
 • písemná odpověď na žádost o poskytnutí informace se odesílá žadateli na dobírku.
 • za poskytnutí informace je škola oprávněna požadovat zálohu na úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií a s odesláním žadateli v odůvodněných případech předem.

Záloha úhrady:

 • Požadované informace předává organizace žadateli na základě prokazatelné úhrady vzniklých nákladů.
 • při očekávané úhradě za jednu informaci přesahující částku 500,- Kč se vybírá záloha ve výši 50% očekávané úhrady.
 • úhradu je možné provést osobně v pokladně školy, poštovní poukázkou či bankovním převodem.
 • záloha se při odmítnutí dobírky nevrací, je použita na úhradu vzniklých nákladů při vyhledávání a kopírování vyžádané informace.

Přehled nejdůležitějších předpisů, kterými se při výkonu své působnosti škola řídí

- zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů
- vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů
- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

- zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů, za rok 201

Zpráva je sestavena na základě povinnosti vyplývající z § 18 zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů

Zveřejňování informací je prováděno prostřednictvím webových stránek školy (www.srdickoliberec.cz)

Škola přijala a zodpověděla ústní, telefonické a e-mailové dotazy, jejichž obsah se týkal upřesnění dnů otevřených dveří, procesu podání žádostí o přijetí do MŠ, třídních schůzek, akcí pořádaných školou, mimoškolních aktivit a dalších činností školy, které nebyly podle zákona č. 106/1999, a tedy v souladu se zákonem nejsou evidovány.

V Liberci 1.9.2021

Vypracoval: Kadlečková Jitka, ředitelka MŠ

Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!