Identifikační údaje o škole

Adresa školy: Oldřichova 836/5, 460 01 Liberec 3
IZO: 600079180
Ředitelka MŠ: Jitka Kadlečková, jmenovaná 1.8.2018 na období 6ti let
Zástupkyně ředitelky: Libuše Mazačová
Informace poskytuje: ředitelka MŠ, zástupkyně ředitelky
Telefon: 48 510 30 49, 602 12 66 15
Bankovní účet: 5450772/0800
Účet Spolku rodičů: 5450932/0800
E-mail: info@srdickoliberec.cz
Www stránky: https://www.srdickoliberec.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, 46059 Liberec 1
Telefon na zřizovatele: 485 243 111
Kapacita: 72 dětí
Zřizovací listina ke stažení zde.
Výroční zpráva 2013-2014 ke stažení zde.
Výroční zpráva 2014-2015 ke stažení zde.
Výroční zpráva 2015-2016 ke stažení zde.
Směrnice pro přijímání dětí do MŠ: zde.
Škola: Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, příspěvková organizace

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

I.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte do Mateřské školy "Srdíčko", Liberec, příspěvková organizace, rozhoduje ředitel/ka školy dle § 34 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) rozhodnutím vydaným ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím mateřské školy, která rozhodla o nepřijetí či přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zápis do mateřské školy se dle § 34 odst. 2. školského zákona uskuteční v období od 2. května do 16. května. Přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem. Termín zápisu je zveřejněn na zápisovém portálu a případně dalšími způsoby v místě obvyklými. Zápis do mateřské školy probíhá s podporou zápisového portálu pro celé město Liberec (včetně MO Vratislavice nad Nisou). Podrobné informace o průběhu zápisu, o kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, informace o mateřských školách a počtech přijímaných dětí v jednotlivých mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na URL: https://zapisyms.liberec.cz/ .

V případě většího počtu žadatelů o umístění než je předpokládaný počet volných míst v mateřské škole pro nadcházející školní rok, rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou zveřejněna na zápisovém portálu způsobem v místě obvyklým.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání jsou rozpracovány ve školním řádu školy.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy.

II.

Ukončení předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání může ukončit ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů nebo dle § 35 odst. 1 školského zákona. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže:

a) dítě se bez omluvy zák. zástupců neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva po sobě jdoucí týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy jiný termín úhrady.

Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dětí vzdělávajících se povinně tj. dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

III.

Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem 3.1.2021
Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, příspěvková organizace
zastoupená Jitkou Kadlečkovou, ředitelkou školy
Příloha ke směrnici:
- počet volných míst pro nadcházející školní rok
- termín konání zápisu do mateřské školy
- kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro nadcházející školní rok

Příloha ke směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2023/2024

Počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2023/2024: 8 míst
Zápis do mateřské školy (přijímání žádostí v mateřské škole): 11. května 2023
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřských škol pro školní rok 2023/2024

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina (počítáno vždy k 31. 8. 2023) 

Body
Předškolák – 6letý                                            480
Předškolák – 5letý                                            460
Dítě 4leté                                                          440
Dítě 3leté                                                          400
Dítě 3leté (od 1. 9. 2023 do 31. 12. 2023)          350
Dítě mladší 2 let                                                    0

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2023 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den věku dítěte v roce narození 

Body
Za každý den k 31. 8.                                                             0,02
Trvalý pobyt dítěte Body
Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu zvolené MŠ *)    300
Trvalý pobyt v Liberci ve školském obvodu, který není spádovým obvodem zvolené MŠ                                                                                                     100
Trvalý pobyt mimo město Liberec                                               0

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

*) Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX
Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou - Liberec XXX; dle Obecně závazné vyhlášky statutárního města Liberec č. 2/2020, kterou se vymezují školské obvody spádových mateřských škol v Liberci.

Body jsou započteny pouze za trvalý pobyt dítěte a rovněž pouze za jednu z posuzovaných alternativ pobytu, tzn. body se nesčítají.

Sourozenec dítěte v MŠ 

Body
sourozenec s trvalým pobytem v obci, který dosáhne věku 3 let do 31. 8. 2023, a jehož starší sourozenec již navštěvuje MŠ, kam podáváte přihlášku (bude ji navštěvovat i po 1. 9. 2023)                                                            10
starší sourozenec není, nebo nenavštěvuje mateřskou školu, kam podáváte přihlášku 0

Poznámky ke Kritériím pro přijímání ostatních dětí: Věk dítěte je počítán k 31. 8. 2023, pokud není uvedeno jinak. V případě cizinců se místem trvalého pobytu rozumí místo pobytu. Trvalý pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Jak rozumět kritériím

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec zohledňují především věk a trvalé bydliště dítěte. Bodové hodnocení má zaručit přednost dítěte staršího před mladším. Při stejném počtu bodů se přihlíží k pomocným kritériím – sourozenec v zapisované škole (ve školním roce 2023/2024), nebo případ hodný zvláštního zřetele.

Věk dítěte

Věk dítěte se posuzuje u 4letých až 6letých a u 2letých k 31. 8. 2023, u 3letých se posuzuje k 31. 12. 2023 (např. děti narozené do 31. 8. 2019 jsou posuzovány jako 4leté). Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Den narození dítěte v roce

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. V rámci tohoto kritéria lze dosáhnout maximálně 365 * 0,02 = 7,3 bodů (např. dítě dosáhlo věku čtyř let v letošním roce dne 20. 4. = od tohoto data do 31. 8. 2023 je 134 dnů. Každý den je hodnocen 0,02 bodu, celkem získá dítě 134 * 0,02 = 2,68 bodů.).

Příklad:
Dítě narozené 20. 4. 2019 - v rozhodné době budou dítěti 4 roky a 134 dní
Celkem toto dítě získá za věk: 440 + 2,68 = 442,68 bodů

Trvalý pobyt dítěte

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Sourozenec

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec bude školu, na kterou je podána přihláška o přijetí, navštěvovat i ve školním roce 2023/2024.

Dvojčata - body získávají obě děti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.

Další informace

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "školský zákon"), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

V individuálních případech hodných zvláštního zřetele může ředitel mateřské školy rozhodnout o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bez ohledu na celkový počet bodů, které dítě v rámci elektronického zápisu na základě jednotlivých kritérií získalo. Za případ hodný zvláštního zřetele lze považovat zejména převzetí dítěte do pěstounské péče a podobně.

V průběhu přijímacího řízení se může počet volných míst případně snížit:

  • pokud bude přijato dítě s přiznaným podpůrným opatřením, které dle zákona vyžaduje snížení počtu dětí ve třídě,
  • pokud bude přijato dítě mladší 3 let, počet dětí ve třídě se dle platné vyhlášky snižuje o 2 děti za každé dítě mladší 3 let.

Veškeré skutečnosti, které mají být zohledněny v rámci správního řízení při stanovení pořadí pro přijetí dítěte do mateřské školy, je třeba řediteli/ředitelce mateřské školy doložit tak, aby je mohl(a) mít za prokázané.

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitel v souladu se školským zákonem a podle předem stanovených kritérií.

Informace k přijímání mladších dětí

V případě volné kapacity budou po ukončení přijímacího řízení do vybraných mateřských škol přijímány i mladší děti. Kritéria a termíny budou vypsány v konkrétních mateřských školách dle provozních podmínek každé mateřské školy.

Mateřská škola "Srdíčko", Liberec,
zastoupená Jitkou Kadlečkovou, ředitelkou školy

Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!