Identifikační údaje o škole

Adresa školy: Oldřichova 836/5, 460 01 Liberec 3
IZO: 600079180
Ředitelka MŠ: Jitka Kadlečková, jmenovaná 1.8.2018 na období 6ti let
Zástupkyně ředitelky: Libuše Mazačová
Informace poskytuje: ředitelka MŠ, zástupkyně ředitelky
Telefon: 48 510 30 49, 602 12 66 15
Bankovní účet: 5450772/0800
Účet Spolku rodičů: 5450932/0800
E-mail: info@srdickoliberec.cz
Www stránky: https://www.srdickoliberec.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Zřizovatel: Statutární město Liberec, nám.Dr.E.Beneše1/1, 46059 Liberec 1
Telefon na zřizovatele: 485 243 111
Kapacita: 72 dětí
Zřizovací listina ke stažení zde.
Výroční zpráva 2013-2014 ke stažení zde.
Výroční zpráva 2014-2015 ke stažení zde.
Výroční zpráva 2015-2016 ke stažení zde.
Směrnice pro přijímání dětí do MŠ: zde.
Škola: Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, příspěvková organizace

Směrnice pro přijímání dětí do mateřské školy

I.

Přijímání k předškolnímu vzdělávání

O přijetí dítěte do Mateřské školy "Srdíčko", Liberec, příspěvková organizace, rozhoduje ředitel/ka školy dle § 34 Zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) rozhodnutím vydaným ve správním řízení podle zákona 500/2004 Sb., Správní řád. Odvolacím orgánem je Krajský úřad Libereckého kraje. Odvolání podává zákonný zástupce prostřednictvím mateřské školy, která rozhodla o nepřijetí či přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Zápis do mateřské školy se dle § 34 odst. 2. školského zákona uskuteční v období od 2. května do 16. května. Přesný termín a místo zápisu stanoví ředitelka školy v dohodě se zřizovatelem. Termín zápisu je zveřejněn na zápisovém portálu a případně dalšími způsoby v místě obvyklými. Zápis do mateřské školy probíhá s podporou zápisového portálu pro celé město Liberec (včetně MO Vratislavice nad Nisou). Podrobné informace o průběhu zápisu, o kritériích pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, informace o mateřských školách a počtech přijímaných dětí v jednotlivých mateřských školách zřizovaných statutárním městem Liberec a žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání jsou dostupné na URL: https://zapisyms.liberec.cz/ .

V případě většího počtu žadatelů o umístění než je předpokládaný počet volných míst v mateřské škole pro nadcházející školní rok, rozhodne ředitelka školy o přijetí či nepřijetí dítěte v souladu s kritérii pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání, která jsou zveřejněna na zápisovém portálu způsobem v místě obvyklým.

Do mateřské školy může být přijato pouze dítě, které se podrobilo povinnému očkování dle očkovacího kalendáře, nebo má doklad, že je vůči nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle § 50 zákona č. 258/2000Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, je pro dítě předškolní vzdělávání povinné až do zahájení povinné školní docházky v základní škole. Tato povinnost se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Podrobnosti povinného předškolního vzdělávání jsou rozpracovány ve školním řádu školy.

Dítě může být přijato k předškolnímu vzdělávání i v průběhu školního roku, pokud je volná kapacita školy.

II.

Ukončení předškolního vzdělávání

Předškolní vzdělávání může ukončit ředitelka školy na základě písemné žádosti rodičů nebo dle § 35 odst. 1 školského zákona. Ředitelka školy může po předchozím písemném upozornění zákonného zástupce dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání dítěte jestliže:

a) dítě se bez omluvy zák. zástupců neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva po sobě jdoucí týdny,

b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz MŠ,

c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo školské poradenské zařízení,

d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za předškolní vzdělávání v MŠ nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne si s ředitelem školy jiný termín úhrady.

Ukončit předškolní vzdělávání nelze v případě dětí vzdělávajících se povinně tj. dětí v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

III.

Závěrečná ustanovení

Směrnice nabývá účinnosti dnem 3.1.2021
Mateřská škola "Srdíčko", Liberec, příspěvková organizace
zastoupená Jitkou Kadlečkovou, ředitelkou školy
Příloha ke směrnici:
- počet volných míst pro nadcházející školní rok
- termín konání zápisu do mateřské školy
- kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro nadcházející školní rok

Příloha ke směrnici pro přijímání dětí do mateřské školy na školní rok 2022/2023

Počet volných míst v mateřské škole pro školní rok 2021/2022: 8 míst
Zápis do mateřské školy (přijímání žádostí v mateřské škole): 10. května 2022
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí do mateřské školy pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro přijímání dětí do mateřských škol zřizovaných statutárním městem Liberec (včetně MO Vratislavice nad Nisou) předcházejí diskriminaci, nastavují rovná a transparentní pravidla a rovněž zohledňují koncepci školské politiky města.

Věková skupina

Dítě, které nedosáhne k 31. 8. 2022 věku minimálně dvou let, nesplňuje zákonnou hranici pro přijetí, a tudíž je automaticky v souladu se školským zákonem nepřijato k předškolnímu vzdělávání.

Den narození

Pobyt dítěte

Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni vydání rozhodnutí.

Pro MŠ zřizované statutárním městem Liberec je spádovým obvodem obvod č. 1 (území města Liberec bez území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)
Pro MŠ zřizované MO Vratislavice nad Nisou je spádovým obvodem obvod č. 2 (území MO Vratislavice nad Nisou (Liberec XXX)

Sourozenec dítěte

Mateřská škola "Srdíčko", Liberec,
zastoupená Jitkou Kadlečkovou, ředitelkou školy

Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!