Organizace vzdělávání

Přijímání dětí do mateřské školy se řídí platnou legislativou a směrnicí ředitelky školy, která určuje kriteria pro přijímání dětí do mateřské školy.

Úplata za předškolní vzdělávání je určena na každý školní rok a je specifikována ve směrnici ředitelky mateřské školy. Po přijetí dítěte, které probíhá v souladu se Správním řádem, zavede ředitelka mateřské školy každému dítěti spis, ve kterém jsou uloženy veškeré dokumenty, které mateřská škola o dítěti má k dispozici. Zvláštní důraz je kladen na Evidenční list, rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a na dokladu o vyzvedávání dítěte z mateřské školy.

Vnitřní uspořádání mateřské školy je rozděleno na tři třídy (pokoje) a provozní část mateřské školy.

Příchod dětí do mateřské školy je časově omezen, z hygienických a provozních důvodů je do 8,00 hod. Pokoje jsou heterogenní, umístění do jednotlivých pokojů je dopředu konzultováno s rodiči na schůzkách, které probíhají ještě před nástupem dětí do mateřské školy. Tato konzultace umožňuje soustředit do jednoho pokoje sourozence a kamarády.

Vzdělávací nabídka pro každý den je připravena tak, aby poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi byl vyvážený.

Denní řád vychází z potřeb dětí a konkrétních situací s respektem zachování intervalů mezi jednotlivými podávanými jídly.

Odpočinek dětí vychází z potřeby dětí. Děti ve věku 3-5 let pravidelně odpočívají na lehátkách a děti v předškolním věku relaxují po dobu čtené pohádky a poté si volí různé klidové činnosti a také v této době probíhá individuální práce s předškoláky, kdy se děti věnují pracovním listům, grafomotorickým cvikům a dokončování započatých činností.

Doplňkové aktivity, které jsou plánovány i s rodiči, jsou vždy na daný kalendářní rok přílohou školního vzdělávacího programu. Tématicky navazují na integrované bloky a tak doplňují a rozšiřují vzdělávací nabídku.

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

byl tvořen kolektivem mateřské školy od roku 2003, zkoušen a testován. Projednán byl na poradě zaměstnanců mateřské školy 12.5.2007 a v platnost vešel od 1.9.2008. Rodiče jsou se Školním řádem seznámeni vždy na Schůzce rodičů na počátku září. Jeho dodržování stvrzují podpisem.

ZDRAVOTNÍ PODMÍNKY

 • do mateřské školy přijímáme děti pouze zdravé (specifikováno ve Školním řádu)
 • p. učitelky nepodávají žádné léky (pouze léky na alergii po poradě s rodiči a pediatrem)
 • při úrazu nebo náhlém onemocněním zajistí pracovníci školy patřičnou péči a ihned upozorní zákonné zástupce

PODMÍNKY K OCHRANĚ ZDRAVÍ

 • dohled na dětmi - p. učitelka je povinna zabezpečit prostřednictvím všech zaměstnanců mateřské školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání
 • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagoga připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd a 12 dětí ze tříd, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením
 • při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagoga, ve vyjímečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k pracovním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole
 • každá p. učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí do doby jejich předání zákonným zástupcům
 • při hře dbá na to, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich chování, předchází konfliktům
 • není dovoleno nosit do mateřské školy nebezpečné hračky
 • při pobytu venku učí p. učitelky děti chodit ve dvojicích a v zástupu, první a poslední dvojice dětí nosí na sobě reflexní vesty
 • při akcích mimo území mateřské školy určí vždy ředitelka vedoucího akce, který je povinen informovat všechny děti o zvláštních situacích, které mohou nastat a zároveň je seznámí s pravidly chování v těchto situacích
 • kniha úrazů je uložena v ředitelně mateřské školy
 • v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí i dospělých, ke kterým došlo při činnostech v mateřské škole nebo na akcích organizovaných mateřskou školou, kdy byly děti svěřeny pedagogům, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví

PSYCHOSOCIÁLNÍ PODMÍNKY

V mateřské škole je zajištěn pravidelný denní řád, který je natolik flexibilní, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. Rodiče mají možnost děti přivádět do mateřské školy dle potřeb svých i svých dětí. Děti jsou každodenně dostatečně dlouho venku, vždy s ohledem na stav počasí (mráz pod 10°C, náledí, inverze). Doba odpočinku a relaxace vychází z věkových a individuálních potřeb dětí. Pedagogové zatěžují děti vždy přiměřeně jejich možnostem a schopnostem. Děti nejsou neúměrně zatěžovány a neurotizovány spěchem a stresem. Volnost a osobní svoboda je vhodně vyvážena s nezbytnou mírou omezení, vyplývající z nutnosti dodržovat potřebný řád.

Pokud je do mateřské školy zařazeno handicapované dítě, které je zde umístěno na základě doporučení pediatra a SPC je pro něho vypracován individuální plán.

V mateřské škole převažuje pozitivní hodnocení, pochvaly dětí, podporujeme dítě, učíme ho nebát se pracovat samostatně a důvěřovat si. Vytváříme podmínky a situace pro rozvoj citlivosti, vzájemné tolerance, ohleduplnosti, zdvořilosti a vzájemné empatie.

ŘÍZENÍ ŠKOLY A KOMPETENCE

Organizační řád a směrnice ředitele školy vymezují jasná pravidla a kompetence zaměstnanců školy. Velký důraz je kladen na týmovou práci, vzájemnou spolupráci, respektování profesní odlišnosti a vytváření prostředí důvěry, otevřenosti a přátelství. Ředitelka vytváří prostor pro spoluúčast při řízení pro všechny zaměstnance, všichni mají spolurozhodující hlas a všichni se podílejí na vytváření příjemné atmosféry. Tvorba ŠVP je výsledkem celého kolektivu, neboť každému při jeho práci přináší povinnosti a specifické úkoly. Při tvorbě ŠVP jsme vycházely z mnohaleté praxe po založení naší mateřské školy, kdy jsme v podobném systému začaly pracovat.

ŠVP vychází z velmi pečlivé analýzy a různých evaluačních nástrojů.

V mateřské škole je zaveden funkční informační systém. Pravidelně 1x za 14 dní se konají pedagogické porady a dle potřeby jsou svolávány i porady provozní.

Předepsaná pedagogická dokumentace je vedena dle pokynů vedení školy. Pedagogické pracovnice vedou Přehledy výchovné práce, evidenční listy dětí, IVP, docházkové listy.

Základní dokumentace je uložena v ředitelně školy, ve třídách je uložena třídní dokumentace.

Kompetence ředitelky školy

 • řídí ostatní pracovníky školy, koordinuje jejich práci. Koordinace se uskutečňuje především prostřednictvím pedagogických a provozních porad.
 • jedná ve všech záležitostech jménem školy
 • sestavuje všem pracovníkům školy jejich pracovní náplň, s pracovní náplní jsou pracovnice seznámeny před nástupem do pracovního poměru
 • odpovídá za kvalitu práce zaměstnanců
 • rozhoduje o majetku a ostatních prostředcích svěřených škole a zajišťuje účinné využívání prostředků k diferencovanému odměňování pracovnic, podle výsledků jejich práce
 • schvaluje všechny dokumenty a materiály, které tvoří výstupy školy
 • je oprávněna při výkonu své funkce písemně pověřit zástupkyni školy, aby za ni           v době její nepřítomnosti činila vymezené právní úkony
 • schvaluje strukturu školy a školní program, plánuje, organizuje a kontroluje úkoly          a opatření, která směřují k zabezpečení činnosti školy
 • odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň výchově vzdělávací práce
 • vytváří podmínky pro výkon školní inspekce
 • seznamuje zaměstnance s právními předpisy BOZP a PO
 • zabezpečuje uvádění začínajících pedagogických pracovníků do praxe
 • zajišťuje péči o děti se specifickými vývojovými poruchami
 • vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
 • rozděluje úkoly vedení mezi sebe a svoji zástupkyni podle popisů práce
 • usměrňuje koncepci výuky a výchovy na škole, přijímá a propouští zaměstnance
 • sestavuje prázdninový provoz školy a zpracovává přehledy požadavků pracovnic na dovolené
 • vede a zpracovává inventarizaci majetku školy

Kompetence zástupkyně ředitelky

 • zastupuje ředitelku v době její nepřítomnosti a činí za ní neodkladná rozhodnutí
 • na pracovišti kontroluje dodržování pracovních náplní a pracovní doby zaměstnanců
 • pomáhá při plnění úkolů a kontrole na úseku BOZP a PO
 • zajišťuje a organizuje pracovní schůzky s plánem na školní aktivity v rámci zajištění služeb
 • zajišťuje spolupráci s PPP

Kompetence hospodářky školy

 • je přímo podřízena ředitelce školy, protože jídelna je součástí školy
 • řídí kuchyň, odpovídá za její provoz a plynulý chod
 • je plně zodpovědná za dodržování hygienických předpisů a předpisů BOZP ve školní kuchyni
 • odpovídá za dodržování finančního limitu norem ve stravování a dodržování spotřebních norem
 • odpovídá za inventář kuchyně, vede sklad potravin, eviduje nákupy a výdej

KONTROLNÍ ČINNOST

Kontroly provozu:

 • Kontroly v kuchyni budou prováděny hospodářkou školy nebo ředitelkou jedenkrát za měsíc, pokud budou zjištěny nedostatky bude proveden zápis
 • Kontroly úklidu budou prováděny ředitelkou jedenkrát za měsíc, pokud budou zjištěny nedostatky bude proveden zápis
 • Kontroly provozu se týkají i dodržování pracovní doby a pracovní náplně

Hospitační činnost:

 • Hospitace u učitelek bude prováděna převážně orientačně, výsledek hospitace zaznamená ředitelka v plánu hospitací
 • Tematické hospitace budou předem ohlášeny a bude z nich proveden zápis
 • Případné nedostatky budou ihned konzultovány s učitelkou

SPOLUPRÁCE S RODIČI A OSTATNÍMI PARTNERY

Jedním z úspěchů, kterým se naše mateřská škola může pochlubit, je velmi úzká spolupráce s rodiči. Do mateřské školy přicházejí totiž rodiče dětí, kteří se již s naší prací seznámili a sami se chtějí na chodu mateřské školy spolupodílet. Velký důraz klademe na úzkou spolupráci v době tzv. "zvykacího režimu", kdy rodiče své děti do mateřské školy doprovází a po nějakou dobu s ním při činnostech i zůstávají, aby přechod od rodiny nebyl pro děti tak stresující. Rodiče mají možnost během celého dne přijít do mateřské školy, shlédnout práci pedagogů, zúčastnit se i dalších akcí, které mateřská škola pořádá a při kterých je pomoc rodičů vždy velmi potřebná. Rodiče se spolupodílejí na organizaci Pohádkového bálu, čarodějnic, rozlučky se školáky, sportovního odpoledne, víkendových akcí rodičů s dětmi, Bramboráčka, velikonočních slavností...

Mají dostatečný prostor pro vyjádření svých názorů, námětů a připomínek. Pokud rodiče cítí potřebu cokoliv řešit, mají možnost prostřednictvím svých zástupců svolat kolegium rodičů. Ředitelka školy nabízí rodičům konzultační hodiny, na kterých je možnost řešit různé připomínky rodičů a na které je možno přizvat na přání rodičů i odborníky z řad psychologů, právníků, pediatrů. Rodiče mají k dispozici neustále aktualizované webové stránky mateřské školy. Každoročně nabízíme rodičům v období zápisů do základních škol konzultaci o zralosti dětí.

Na přání rodičů byla navázána spolupráce s několika základními školami, která probíhá formou návštěv předškoláků na dnech otevřených dveří, kdy se děti seznamují s prostory     a činností jednotlivých škol. Bližší spolupráce navázána není, protože v mateřské škole jsou umístěny děti ze všech částí města Liberce a jejich rozptyl do spádových základních škol je veliký. Nicméně se zúčastňujeme několika akcí na ZŠ Barvířská - sportovní dopoledne,          1. třída nanečisto...

Spolupráce s veřejností probíhá formou účasti na akcích, které pořádá Magistrát města Liberec (velikonoce a vánoce očima dětí), spolupracujeme také se stacionářem Alvalída, kdy se vzájemně navštěvujeme- vánoce, velikonoce, karneval) a seznamujeme se svojí činností. Děti tak mají možnost nahlédnout do světa handicapovaných, do světa, který také tvoří jejich život.

CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Motto: "... každý je zodpovědný za svoji růži." A.S. Exupéry

Základní pojmy:

Srdíčko název MŠ, zároveň pojmenování pro jednotlivá oddělení

Pokoj označení jednotlivých tříd

Spolek- Společenství rodičů a přátel MŠ "Srdíčko", Liberec,z.s., který je právnickou osobou registrovanou dle zákona 83/90 Sb. od 21.2.2019 u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Mateřská škola "Srdíčko" Liberec, je zaměřena na estetickou a mravní výchovu. Veškerá činnost v MŠ by měla směřovat k vytvoření rodinné atmosféry. Dítě by mělo být uchráněno násilného přechodu z domova do výchovného zařízení. Jde o to, aby všechny činnosti probíhaly přirozeně na základě kladných citových vazeb mezi personálem MŠ dětmi a rodiči. Předškolní vzdělávání se uskutečňuje ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne v mateřské škole vyskytnou. Je nutné vyvažovat spontánní a řízené aktivity v poměru, který odpovídá potřebám a možnostem dětí. Hlavní náplní naší výchovné činnosti je využívání metody prožitkového učení dětí.

Učitelky používají takový styl vedení, který u dětí podporuje touhu po poznání, podporuje spoluúčast a samostatné rozhodování dítěte, podporuje prosociální a neformální vztahy mezi dětmi, zaměřují se na prevenci šikany a jiných společensky nežádoucích jevů.

V duchu spolupráce se Společenstvím rodičů je rozvíjena individualita dítěte po všech stránkách. Hlavní důraz je však kladen na výchovu estetickou a mravní.

Při práci s dětmi čerpáme z:

 • Rámcově vzdělávacího programu
 • vývojového stupně dětí
 • individuálních zvláštností dětí
 • učení J. A. Komenského Informatorium školy mateřské
 • metodiky výchovné práce
 • odborné literatury

Kolektiv MŠ je tvořen rodiči, dětmi, pedagogy, provozním personálem a externími pracovníky. Filosofie MŠ vychází ze vzájemné důvěry, spolupráce a souznění celého kolektivu. Tato myšlenka je základem řízení MŠ.

Specifikou MŠ Srdíčko je mj. působení Společenství rodičů a přátel školy (Stanovy- viz příloha)

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ

Vycházíme z možnosti nedělit obsah vzdělávání do šesti oblastí, které jsou uvedeny v RVP.

Pro lepší orientaci naší i rodičovské veřejnosti jsme obsah šesti vzdělávacích oblastí, které jsou uvedeny v RVP rozdělily na devět více specifikujících oblastí, které spolu blízce souvisejí a navazují na sebe. Závěrečné kompetence odpovídají požadavkům RVP.

 • malujeme, tvoříme: rozvoj osobnosti dítěte na základě osobitého výtvarného projevu, uplatňování nových náročnějších technik, uvést děti do světa umění
 • zpíváme- návrat k české lidové tradici-písně, na základě skryté moudrosti rozvoj mravních vlastností seznamování s klasickou i moderní hudbou
 • slova, řeč, povídánky, říkanky, dramatizace-uvést děti do světa kultury,

správné používání mateřského jazyka, návrat k lidové tradici-říkadla, pohádky,

rozvoj osobnosti dítěte na základě tvořivé dramatiky

 • pohyb, zdraví, sport: zdravotní cviky, pohybové hry, pobyt v přírodě, plavecký výcvik, 
 • chování a jednání- podporovat rozvoj citů, vůle, sebepojetí, sebenahlížení              a sebevyjádření, utváření vztahů k vrstevníkům i dospělým
 • přemýšlíme, vyhledáváme, zkoumáme- rozvoj intelektu, rozvoj poznávacích procesů a funkcí, vyhledávání pramenů informací, logické uvažování

Přemýšlíme, vyhledáváme, zkoumáme
Zpíváme
Malujeme, tvoříme
Chování a jednání
Slova, řeč, povídánky, říkanky, dramatizace
Pohyb, sport, zdraví

Režim dne v MŠ "Srdíčko", Liberec,

6.30 - 8.00 - příchod dětí, hry, individuální péče, individuální cvičení, TV chvilka

8.30 - 9.00 - nabídka svačiny

9.00 - 10.00 - společné setkání ve fialovém pokoji, motivace (asi 10-20 minut), oslavy narozenin a významných dnů dětí a personálu MŠ

Děti se po motivaci rozdělí do 4 skupin.

 • podle věku
 • podle pokojů
 • podle schopností
 • individuálně

10.00 - 12.00 - pobyt venku (dle povětrnostních podmínek)

12.00 - oběd (děti a p. uč.) společné přání (říkanka, písnička) v kruhu za ruce, navození pocitu sounáležitosti při jídle respektovat individuální tempo dětí pomoc dětí při obsluze

a úklidu stolu

12.30 - 14.30 - pohádka, odpočinek podle individuální potřeby dětí, činnost mimo ložnici- volné hry, individuální péče, dokončení započatých činností (výtvarné práce, pracovní listy)

14,30 - 15,00 - odpolední svačina

14.30 - 16.30 - společné činnosti, individuální péče, výuka anglického jazyka, volné hry dětí s rodiči, rozhovory s rodiči o dětech

V týdenním cyklu se dále provádí

- výlety do přírody

- návštěvy kulturních akcí pro děti

- neurolinquistické cvičení s předškolními dětmi

- pohybová průprava předškoláků

Časový rozpis dne a týdenního cyklu je variabilní podle potřeby a dané situace.

Mravní a sociální výchova

(vychází z myšlenek J. A. Komenského)

 • možnost zařazení handicapovaného dítěte do kolektivu
 • etika mezilidských vztahů
 • výchova k nenásilí
 • potlačování špatných vlastností
 • sebekritika
 • hledání smyslu života, pohledu na svět
 • vzájemná nezištná pomoc
 • pokora a odpuštění
 • podpora individuality, talentu
 • zdravé prosazování vlastní osobnosti
 • kompromis, uznání názoru druhého
 • odpovědné užívání svobody a svoboda myšlení
 • seznamování s přírodou
 • seznamování s předměty, činnostmi
 • prohlubování lásky k přírodě, zvířatům
 • výchova k ekologii
 • péče o přírodu a zvířata
 • formou hry děti seznamovat s materiály a jejich zpracováním až do finálního výrobku
 • pomoc při přípravě jídel, výzdoba MŠ apod.

VNITŘNÍ EVALUACE A VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY

Cílem evaluace je dítě, jeho osobnostní rozvoj a spokojený citový život v mateřské škole. Je to proces, který je realizován systematicky, podle předem připraveného plánu. Základem této strategie jsou charakteristiky jednotlivých oblastí, které chceme vyhodnocovat a ze kterých budeme získávat poznatky o rozvoji dítěte, sociálního prostředí i prostředí a podmínek školy a jejím dalším rozvoji. Z těchto charakteristik pak dále vyvozujeme naplňování požadavků na úspěšný rozvoj dítěte, jeho osobnosti, jeho vědomí, schopností a dovedností.

Vyhodnocovat budeme:

 • individuální vývoj každého dítěte- charakteristika dítěte
 • soulad ŠVP s RVP
 • pedagogické vedení dětí
 • spolupráce k rodiči
 • vhodnost psychosociálních podmínek prostředí školy, pokojů a režimu dne
 • materiální zázemí a podmínky mateřské školy
 • jak MŠ dosahuje cílů stanovených v ŠVP
 • v jakých oblastech MŠ dosahuje dobrých výsledků
 • v jakých oblastech je třeba zlepšit úroveň vzdělávání a podmínky pro vzdělávání, včetně návrhu opatření ke zlepšení zjištěného stavu
 • jak byla účinná dřívější opatření navržená ke zlepšení zjištěného stavu použijeme tyto nástroje k vyhodnocování:
 • záznamy z pozorování dítěte
 • poznatky z konzultací s rodiči
 • dotazníky pro rodiče
 • dotazníky pro pedagogy
 • fotografie z akcí mateřské školy
 • soupis finančních darů
 • výdaje mateřské školy
 • záznam o individuálním vývoji dítěte

Evaluační činnost bude zpracována výslednou zprávou, doplněno případnými tabulkami, dotazníky. Z vyhodnocení všech předností a nedostatků budeme plánovat další činnost. Evaluační zpráva bude zhotovována všemi pedagogy.

METODY HODNOCENÍ A PROSTŘEDKY EVALUACE

Specifikem naší mateřské školy je okamžitá evaluace každý den, kdy pedagogové hodnotí v době, kdy jim skončila přímá práce u dětí a také pedagogické porady, které se konají každých 14 dní a na kterých pravidelně evaluujeme a zároveň připravujeme činnost na další období. Tento systém je velmi pružný a nám se velmi osvědčil.

 • rozhovory, konzultace
 • diskuse
 • hospitace
 • pozorování
 • kontrola a analýza školní dokumentace, programu
 • anketa, dotazník
 • rozbor mediálních ohlasů
 • analýza pedagogické a řídící práce
 • sledování funkčnosti ŠVP
 • vyhodnocování ŠVP k požadavkům RVP
 • sledování kvality práce všech zaměstnanců
 • roční hodnocení školy pedagogickými pracovníky
 • sledování spolupráce školy s ostatními subjekty

Závěry evaluace směřují k těmto subjektům

k dítěti

 • klidné, pohodové děti (po stránce psychické, fyzické a sociální)
 • rozvoj dětí v souladu se svými schopnostmi a možnostmi
 • dostatek podnětů k učení
 • posilování sebevědomí a důvěra ve vlastní schopnosti
 • vytváření příjemných vzájemných vztahů
 • důvěra v nové dospělé lidi a vrstevníky
 • podpora a stimulace rozvoje řeči a jazyka

k RVP

 • soulad ŠVP k RVP
 • vlídné, vstřícné a pohodové klima školy
 • plány budou motivující a rozvíjející dětskou osobnost a individualitu

k rodičům

 • komunikace zaměstnanců s rodiči
 • vytvoření partnerských vztahů mezi školou a rodiči
 • volný přístup do školy
 • vést dialog o dítěti o jeho prospívání, rozvoji a učení
 • evidovat názory, přání a potřeby rodičů
 • provádět poradenskou činnost

ZÁVĚR

Po mnoha letech zkoušení a ověřování si našeho ŠVP se domníváme, že je plně v souladu s RVP a odpovídá podmínkám naší mateřské školy. Jsou v něm základní informace o tom, jak probíhá proces výchovy a vzdělávání. Výchozí témata bloků jsou seřazena podle ročních období a zároveň je zpracováno několik okruhů, které se dají zařadit v případě, že např. počasí neodpovídá danému ročnímu období. Témata jsou dětem i jejich potřebám blízká. Jsme městská mateřská škola, hledáme činnosti, které se dají provádět co nejčastěji v přírodě.

Na zpracování se podílel celý kolektiv mateřské školy, je možné ho kdykoli doplňovat, aktualizovat a případně i opravovat. V současné podobě je pro nás přehledný, srozumitelný. Jednotlivé bloky na sebe navazují.

Použitá literatura:

Rámcový vzdělávací program

Manuál k Rámcovému vzdělávacímu programu

Helus Z. - Dítě v osobnostním pojetí, Portál 2004

Nováčková J. -Mýty ve vzdělávání, Spirála 2001

Semináře s tematikou tvorby ŠVP, přednášky PhDr. J. Nováčkové, Mgr. M. Šlemínové, Doc. PhDr. K. Rýdla, PhDr. K. Smolíkové a poznatky ostatních předškolních pedagogů,

se kterými jsme měly možnost diskutovat na dané téma.

PŘÍLOHY

 • Vnitřní řád školy
 • Stanovy Společenství rodičů
 • Provozní řád
 • Kriteria pro přijímání dětí do MŠ
 • Aktivity, při kterých nám je dobře
 • Zodpovědnost pedagogických pracovníků
 • Seznam kompetencí dle barevných srdíček
 • Pracovní listy (samostatný šanon)

Tématické bloky jsou zachovávány a s ohledem na pět okruhů elementárních poznatků probíhá konkretizace na pravidelných pedagogických poradách jednou za 14 dní.

1) Dítě a jeho tělo - podporovat fyzickou pohodu, zlepšovat tělesnou zdatnost i pohybovou a zdravotní kulturu, podporovat rozvoj pohybových i manipulačních dovedností, lidské tělo a jeho části, jeho vývoj a změny, zdravé životní návyky, ochrana osobního zdraví, ochrana bezpečí, sebeobsluha, věci kolem nás,

2) Dítě a jeho psychika - podporovat duševní pohodu, psychickou zdatnost a odolnost, rozvoj intelektu i jazyka, dorozumívání mezi lidmi, sdělování, předměty a jejich vlastnosti, číselné a matematické pojmy, prostorové pojmy a souvislosti, elementární časové pojmy a souvislosti, lidé a jejich vlastnosti, každý je jiný, já

3) Dítě a ten druhý - kultivovat a obohacovat vzájemnou komunikaci, vztahy mezi lidmi, rodina, mateřská škola, pravidla vzájemného chování

4) Dítě a společnost - osvojit si potřebné dovednosti, návyky a postoje, společenské role, pravidla vzájemného styku, mravní zásady, pracovní činnosti a role, kultura a umění, rozmanitost lidského světa

5) Dítě a svět - životní prostředí, svět přírody, vědy a techniky, prostředí v němž dítě žije, příroda živá i neživá, přírodní jevy a děje, látky a jejich vlastnosti, životní prostředí a jeho ochrana, věda a technika, co je nebezpečné, rozmanitost přírody i světa a jeho řád

Kompetence ze vzdělávací oblasti

Dítě a jeho tělo

 • Zachovávat správné držení těla
 • Zvládnout základní pohybové dovednosti a prostorovou orientaci, běžné způsoby pohybu v různém prostředí (zvládat překážky, házet a chytat míč, užívat různé náčiní, pohybovat se ve skupině dětí, pohybovat se na sněhu, ledu, ve vodě, v písku)
 • Koordinovat lokomoci a další polohy a pohyby těla, sladit pohyb s rytmem a hudbou
 • Vědomě napodobit jednoduchý pohyb podle vzoru a přizpůsobit jej podle pokynu
 • Ovládat dechové svalstvo, sladit pohyb se zpěvem
 • Vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů (sluchově rozlišovat zvuky a tóny, zrakově rozlišovat tvary předmětů a jiné specifické znaky, rozlišovat vůně, chutě, vnímat hmatem)
 • Ovládat koordinaci ruky a oka, zvládat jemnou motoriku (zacházet s předměty denní potřeby, s drobnými pomůckami, s nástroji, náčiním, materiálem, zacházet s grafickým a výtvarným materiálem -tužka, barva, nůžky, papír, modelovací hmota), zacházet s jednoduchými hudebními nástroji
 • Zvládnout sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a zdravotně preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat potravu a tekutinu, umět stolovat, postarat se o sebe a své osobní věci, oblékat se, svlékat se, obouvat se)
 • Zvládat jednoduchou obsluhu a pracovní úkony (postarat se o hračky, pomůcky, uklidit po sobě, udržovat pořádek, zvládat jednoduché úklidové práce, práce na zahradě
 • Pojmenovat části těla, některé orgány, znát jejich funkce, mít povědomí o těle a jeho vývoji, znát základní pojmy užívané ve spojení se zdravím, s pohybem a sportem
 • Rozlišovat, co prospívá zdraví a co mu škodí, chovat se tak, aby v situacích pro dítě běžných a jemu známých neohrožovalo zdraví, bezpečí a pohodu svou ani druhých
 • Mít povědomí o významu péče o čistotu a zdraví, o významu aktivního pohybu a zdravé výživy
 • Mít povědomí o některých způsobech ochrany osobního zdraví, bezpečí a o tom, kde v případě potřeby hledat pomoc (kam se obrátit, koho přivolat, jakým způsobem)
 • Zacházet s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami, drobnými nástroji, sportovním náčiním a nářadím, výtvarnými pomůckami a materiály, jednoduchými hudebními nástroji, běžnými pracovními pomůckami

Dítě a jeho psychika - jazyk a řeč

 • Správně vyslovovat, ovládat dech, tempo a intonaci řeči
 • Pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Vyjadřovat samostatně a smysluplně myšlenky, nápady, pocity, mínění a úsudky ve vhodně zformulovaných větách
 • Vést rozhovor (naslouchat druhým, vyčkat, až druhý dokončí myšlenku, sledovat řečníka i obsah, ptát se)
 • Domluvit se slovy i gesty, improvizovat
 • Porozumět slyšenému (zachytit hlavní myšlenku příběhu, sledovat děj a zopakovat jej ve správných větách)
 • Formulovat otázky, odpovídat, hodnotit slovní výkony, slovně reagovat
 • Učit se nová slova a aktivně jej používat, (ptát se na slova, kterým nerozumí)
 • Naučit s zpaměti krátké texty ( reprodukovat říkanky, písničky, pohádky, zvládnout jednoduchou dramatickou úlohu)
 • Sledovat a vyprávět příběh, pohádku
 • Popsat situaci (skutečnou, podle obrázku)
 • Chápat slovní vtip a humor
 • Sluchově rozlišovat začáteční a koncové slabiky a hlásky ve slovech
 • Utvořit jednoduchý rým
 • Poznat a vymyslet jednoduchá synonyma, homonyma, antonyma
 • Rozlišovat některé obrazné symboly (piktogramy, orientační a dopravní značky), porozumět jejich významu i jejich komunikativní funkci
 • Sledovat očima zleva doprava
 • Poznat některá písmena a číslice
 • Poznat napsané své jméno
 • Projevovat zájem o knížky, soustředěně poslouchat četbu, hudbu, sledovat divadlo, film, užívat telefon

 • Dítě a jeho psychika - poznávací schopnosti a funkce, představivost a fantazie, myšlenkové operace
 • Vědomě využívat všech smyslů, záměrně pozorovat, postřehovat, všímat si (nového, změněného, chybějícího)
 • Záměrně se soustředit na činnost a udržet pozornost
 • Poznat a pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
 • Přemýšlet, vést jednoduché úvahy a to, o čem přemýšlí a uvažuje také vyjádřit
 • Zaměřovat se na to, co je z poznávacího hlediska důležité (odhalovat podstatné znaky, vlastnosti předmětů, nacházet společné znaky, podobu, rozdíl, charakteristické rysy předmětů či jevů a vzájemné souvislosti mezi nimi)
 • Vnímat, že je zajímavé dozvídat se nové věci, využívat zkušeností k učení
 • Postupovat a učit se podle pokynů a instrukcí
 • Chápat základní číselné a matematické pojmy, elementární matematické souvislosti a podle potřeby je prakticky využívat (porovnávat, uspořádávat a třídit soubory předmětů podle určitého pravidla, orientovat se v elementárním počtu do šesti, chápat číselnou řadu v rozsahu první desítky, poznat více, stejně, méně, první, poslední)
 • Chápat prostorové pojmy (vpravo, vlevo, dole, nahoře, uprostřed, za, pod, nad, u, vedle, mezi), elementární časové pojmy (teď, dnes, včera, zítra, ráno, večer, jaro, léto, podzim, zima, rok), orientovat se v prostoru i v rovině, částečně se orientovat v čase
 • Naučit se nazpaměť krátké texty, úmyslně si zapamatovat a vybavit
 • Řešit problémy, úkoly, situace, myslet kreativně, předkládat nápady
 • Nalézat nová řešení nebo alternativní k běžným
 • Vyjadřovat svou představivost a fantazii v tvořivých činnostech (konstruktivních, výtvarných, hudebních, pohybových či dramatických) i ve slovních výpovědích k nim

Dítě a jeho psychika - sebepojetí, city, vůle

 • Odloučit se na určitou dobu od rodičů a blízkých, být aktivní i bez jejich podpory
 • Uvědomovat si svou samostatnost, zaujímat vlastní názory a postoje a vyjadřovat je
 • Rozhodovat o svých činnostech
 • Ve známých a opakujících se situacích a v situacích, kterým rozumí, ovládat svoje city a přizpůsobovat jim své chování
 • Vyjádřit souhlas i nesouhlas, říci "ne" v situacích, které to vyžadují (v ohrožujících, nebezpečných či neznámých situacích), odmítnout se podílet na nedovolených či zakázaných činnostech
 • Uvědomovat si své možnosti a limity (své silné i slabé stránky)
 • Přijímat pozitivní ocenění i svůj případný neúspěch a vyrovnat se s ním, učit se hodnotit svoje osobní pokroky
 • Prožívat radost ze zvládnutého a poznaného
 • Vyvinout volní úsilí, soustředit se na činnost a její dokončení
 • Respektovat předem vyjasněná a pochopená pravidla, přijímat vyjasněné a zdůvodněné povinnosti
 • Zorganizovat hru
 • Uvědomovat si příjemné a nepříjemné citové prožitky (lásku, soucítění, radost, spokojenost i strach, smutek, odmítání), rozlišovat citové projevy v důvěrném (rodinném) a cizím prostředí
 • Prožívat a dětským způsobem projevovat, co cítí (soucit, radost, náklonnost), snažit se ovládat své afektivní chování (odložit splnění svých osobních přání, zklidnit se, ztlumit vztek, zlost, agresivitu)
 • Být citlivé ve vztahu k živým bytostem, k přírodě i k věcem
 • Těšit se z hezkých příjemných zážitků, z přírodních i kulturních krás i setkávání se s uměním
 • Zachytit a vyjádřit své prožitky (slovně, výtvarně, pomocí hudby, hudebně pohybovou či dramatickou improvizaci
Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!