Podmínky k ochraně zdraví

  • dohled na dětmi - p.učitelka je povinna zabezpečit prostřednictvím všech zaměstnanců mateřské školy dohled nad dětmi, a to při školní i mimoškolní výchově a vzdělávání
  • k zajištění bezpečnosti dětí při pobytu venku mimo území mateřské školy stanoví ředitelka školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagoga připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd a 12 dětí ze tříd, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením
  • při zvýšeném počtu dětí nebo při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost, určí ředitelka k zjištění bezpečnosti dětí dalšího pedagoga, ve vyjímečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k pracovním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k mateřské škole
  • každá p. učitelka je osobně zodpovědná za bezpečnost svěřených dětí od doby jejich převzetí do doby jejich předání zákonným zástupcům
  • při hře dbá, aby si děti hrály klidně, sleduje jejich chování, předchází konfliktům
  • není dovoleno nosit do mateřské školy nebezpečné hračky
  • při pobytu venku učí p. učitelka děti chodit ve dvojicích a v zástupu, první a poslední dvojice dětí nosí na sobě reflexní vesty
  • při akcích mimo území mateřské školy určí vždy ředitelka vedoucího akce, který je povinen informovat všechny děti o zvláštních situacích, které mohou nastat a zároveň je seznámí s pravidly chování v těchto situacích
  • kniha úrazů je uložena v ředitelně mateřské školy
  • v knize úrazů se evidují všechny úrazy dětí i dospělých, ke kterým došlo při činnostech v mateřské škole nebo na akcích organizovaných mateřskou školou, kdy byly děti svěřeny pedagogům, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví
Copyright © 2021, MŠ Srdíčko Liberec  
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!